Amanuenssuurit

Muista tutustua Kandin työoppaaseen ennen töihin menoa! Amanuensseille lyhyesti tietoa muun muassa palkkauksesta! Palaa sen pariin palkkanauhaa lukiessasi ja jos mikä tahansa töiden byrokratiassa tai oikeuksissasi mietityttää.

Mitä?

Amanuenssilla eli lääkäriharjoittelijalla tarkoitetaan yleensä lääketieteen opiskelijaa, joka suorittaa opintoihinsa kuuluvaa pakollista harjoittelua. Amanuensseiksi kutsutaan myös EU- tai ETA-maiden ulkopuolella kouluttautuneita lääkäreitä, jotka suorittavat Suomessa työskentelyyn edellytettävää harjoittelua.

Harjoittelujen käytännöt ja sisältö vaihtelevat hieman yliopistoittain. Amanuenssuurin tarkoitus on tutustuttaa lääkärin ammattiin, opettaa käytännön taitoja ja antaa mahdollisuus harjoitella jo opitun teoriatiedon soveltamista.

Amanuenssin toimenkuva saattaa vaihdella suuresti riippuen erikoisalasta ja harjoittelupaikasta. Amanuenssi voi esimerkiksi ohjaavan lääkärin valvonnassa tutkia potilaita, kirjoittaa röntgenlähetteitä tai kirjata tietoja. Myös toimenpiteissä saattaa päästä avustamaan, tai tekemään niitä itse ohjaavan lääkärin opastuksella. Paljon riippuu omasta aktiivisuudesta, avaa rohkeasti suusi ja kerro mitä haluaisit oppia!

Amanuenssi toimii aina ohjaavan lääkärin valvonnan alaisuudessa, eikä ole koskaan vastuussa potilaan hoidosta tai sitä koskevista päätöksistä. Ohjaavan lääkärin tulee tarkistaa ja hyväksyä kaikki amanuenssin tekemät asiakirjat. Potilaan oikeuksiin taas puolestaan kuuluu mahdollisuus kieltää opiskelijan läsnäolo. 

Missä?

Harjoitteluja voi suorittaa lähes kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä. Dekaanien päätöksellä yksityisen työnantajan palveluksessa suoritettua harjoittelujaksoa enää 1.8.2013 lähtien hyväksytä amanuenssuuriksi, vaan amanuenssuurit on suoritettava suorassa työsuhteessa kuntatyönantajaan tai täysulkoistetussa kunnallisessa toimipisteessä.

Harjoittelupaikkaa voi hakea joko yliopiston/ainejärjestön kautta tai ottamalla itse suoraan yhteyttä harjoittelupaikkaan. Yliopistosairaalojen amanuenssipaikat jaetaan yleensä yliopiston tai ainejärjestön kautta. Jos haet paikkaa itsenäisesti on hyvä kertoa mitä kursseja olet suorittanut, sillä eri tiedekunnissa opinnot etenevät eri tahtiin.

Periaatteessa mille tahansa erikoisalalle voi hakea amanuenssiksi. Erikoisalan kliinisen kurssin käyminen voi joskus olla edellytyksenä amanuenssipaikan saamiseksi.

Harjoitteluiksi voidaan hyväksyä myös esimerkiksi ulkomailla suoritetut harjoittelut tai tutkimuksen tekeminen. Varmista etukäteen onko tämä mahdollista omassa tiedekunnassasi.

Milloin?

Amanuenssiksi voi hakea missä vaiheessa opintoja tahansa, mutta kannattaa selvittää etukäteen missä vaiheessa opintoja harjoittelusta saa opintopisteitä.

Amanuenssuureja suoritetaan yleensä loma-ajoilla. Turussa on poikkeuksellisesti mahdollisuus suorittaa myös opintojen ohessa amanuenssuureja.

Palkka?

Amanuenssin työehdot ja palkkaus perustuvat KVTES:een (=kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus). Amanuenssin minimipalkka on 1.7.2014 alkaen 1553,57 €. Peruspalkan lisäksi maksetaan lomakorvaus ja lomaraha. Ajantasaiset palkkatiedot löydät esimerkiksi SML:n vuosittain julkaisemasta Mini-VES:sta.

SML:n amanuenssuurimateriaalit

Suomen Medisiinariliitto on yhteistyössä hallopedien (= hallinnon opiskelijaedustajat) kanssa koonnut amanuenssuurien ohjesäännöt (suositus amanuenssuurien järjestelyistä) sekä listan amanuenssin ohjaukseen liittyvistä käytännön asioista, jonka voit toimittaa omaan amanuenssuuripaikkaasi.

SML:n amanuenssuurien ohjesäännöt saat täältä!

Vinkkejä amanuenssien ohjaukseen löytyy täältä!

Vinkkejä ulkomailla opiskeleville löytyy täältä!

Amanuenssuurit kaupungeittain

Oulu

Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevien (aloittaneet v. 2011 tai sen jälkeen) on suoritettava amanuenssuureja yhteensä 24 op eli 16 viikkoa. Amanuenssuureja on suoritettava vähintään kolmelta eri erikoisalalta. Amanuenssuurin vähimmäispituus on kaksi viikkoa.

Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla (aloittaneet ennen v. 2011) amanuenssuureja ovat:

  1. a) pakollinen poliklinikka-amanuenssuuri; sisätaudit 2 vko ja kirurgia 2 vko
  2. b) valinnainen amanuenssuuri 4 kk eli 24 op sekä
  3. c) vapaaehtoinen amanuenssuuri (enintään 6 kk).

Jokaisen opiskelijan tulee suorittaa pakollinen poliklinikka-amanuenssuuri, josta kaksi viikkoa suoritetaan sisätautien ja kaksi viikkoa kirurgian poliklinikalla. Valinnaisia amanuenssuureja opiskelijan on suoritettava yhteensä neljä kuukautta. Lisäksi hän voi halutessaan tehdä vapaaehtoisia amanuenssuureja korkeintaan kuusi kuukautta.

Paikkojen jako

Oulun yliopistollisen sairaalan amanuenssien toimet täyttää Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n paikanvälittäjä. Amanuenssuureja varten tehdään kirjallinen hakemus, joka palautetaan OLK:n kiltahuoneen postilaatikkoon. Tarkempia tietoja OLK:n paikanvälittäjältä, jonka yhteystiedot löytyvät nettisivuilta www.olk.fi.

Mikäli suoritat amanuenssuurin muualla kuin OYS:ssa, tulee etukäteen täyttää sopimus harjoittelun suorittamisesta OYS:n ulkopuolisessa harjoittelupaikassa.

Lisätietoa

Yliopiston ohjeet


Turku

Turkulaisilla amanuenssipalvelun kokonaislaajuus on 21 opintopistettä, mikä vastaa neljän kuukauden työpanosta siten, että minimissään opiskelija suorittaa 3 kuukauden kokoaikaisen ja 1 kk osa-aikaisen amanuenssipalvelun. Turun erikoisuutena on se, että amanuenssuureja voi tehdä yhtä lailla loma-aikana kuin kurssiaikaisenakin, kurssiaikaisena amanuenssina pakolliseen opetukseen tulee kuitenkin osallistua. Vähintään kahden amanuenssuurin (yht. 12 op) on oltava loma-aikaisia. Jokaisen Turun opiskelijan tulee suorittaa pakollinen amanuenssipalvelu kirurgian ja sisätautien klinikoissa (6 + 6 op). Käytännössä loma-aikaisia amanuenssuureja saa myös lääkärin sijaisuuksista työtodistusta vastaan. Turussa amanuenssuurin vähimmäiskesto on 28 vuorokautta.

Amanuenssuurit TYKS:ssä alkavat aina kuun 15. päivä ja jatkuvat seuraavan kuun 14. päivään asti.

Paikkojen jako TLKS:n jäsenille

Paikkojen jaossa huomioidaan mm. kandiseuran hausta saatujen ja sitä kautta tehtyjen amanuenssuurien määrä, kurssiasema, meneillään oleva kurssi sekä kladiasema. Kladiasema oman kurssin sisällä määräytyy prekliinisten kurssien arvosanojen perusteella. Kladisijoitusta katsotaan kuitenkin vasta viimeiseksi ja muut tekijät ovat yleensä ratkaisevampia. Vain kun useampi samalla kurssilla oleva yhtä monta amanuenssuuria tehnyt opiskelija hakee samaa paikkaa, ratkeaa tämä ylimpänä kladilistalla olevan eduksi. Amanuenssuureja voi tehdä myös sopimussairaaloissa sekä –terveyskeskuksissa pääsääntöisesti loma-aikana, mutta näihin paikkoihin voivat hakea vain Turun opiskelijat.

Paikkojen jako TLKS:n ulkopuolisille opiskelijoille

Muiden kaupunkien opiskelijat voivat myös hakea Turun amanuenssipaikkoja. Muille kuin turkulaisille opiskelijoille paikat jaetaan nopeusjärjestyksessä jälkihausta eli varsinaisen haun päätyttyä kuun 5. päivä kymmenen päivää ennen amanuenssuurin alkua. Mikäli hakupäivä osuu viikonloppuun tai muuhun pyhään, on päivämääräsäännöissä pieniä poikkeuksia. Perusperiaatteena on, että tietyn alan amanuenssuuria haettaessa tulisi kyseisen alan kurssin olla käytynä tai parhaillaan käynnissä. Tämä toive vaihtelee aloittain. Paikat jakaa Turun Lääketieteenkandidaattiseuran paikanvälittäjä, joka vaihtuu vuosittain. Kulloisenkin välittäjän yhteystiedot löytää netistä sivulta tlks.fi -> opintoasiat -> amanuenssuuri. Täältä löytyy myös paljon muuta tietoa Turun amanuenssuureihin liittyen, mm. paljonko amanuensseja mihinkin klinikkaan otetaan per kuukausi. Tervetuloa!

Lisätietoa

TLKS ohjeistusta

Yliopiston ohjeet


Tampere

Tampereella opintoihin kuuluu harjoittelua yhteensä 4 kuukautta, mikä vastaa 24 opintopistettä. Pakollisia amanuenssuureja tietyillä erikoisaloilla ei ole, vaan opiskelija saa itse päättää millä erikoisaloilla haluaa harjoittelunsa suorittaa. Amanuenssuurit hyväksytään opintoihin pääasiallisesti 3.vuosikurssin jälkeen. Myös lääkärin viransijaisena tai tutkijana toimiminen voidaan hyväksyä harjoitteluksi. Harjoitteluajasta vähintään 3 kuukautta täytyy suorittaa sairaalassa/terveyskeskuksessa. Harjoittelua voi suorittaa myös ulkomailla, mutta tästä pitää sopia etukäteen kyseisen alan professorin kanssa. Opintoihin hyväksyttävän amanuenssuurijakson vähimmäispituus on yhtäjaksoisesti 20 päivää.

Paikkojen jako

Lääketieteen yksikön kautta jaettavat harjoittelupaikat tulevat haettaviksi keväisin ja syksyisin. Yksikön kautta välitettävät harjoittelujaksot ovat kestoltaan 3-4 viikkoa. Paikkojen hakemisesta tiedotetaan sähköpostilistalla hyvissä ajoin. Amanuenssuurien jakojärjestykseen vaikuttavat kurssiasema, aiemmin suoritetut harjoittelut ja opintopisteet. Paikat jaetaan ensisijaisesti Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, muut voivat hakea ylijääneitä paikkoja.

Lisätietoa

Yliopiston ohjeet

Opinto-opas (viimeisimmät tiedot löytyvät täältä!)


Kuopio

Pakollisten (kokopäivätoimisten) amanuenssuurien laajuus 4 kk, mikä vastaa yhteensä 24 opintopistettä. Tästä 2 kk on pakollista kirurgian ja/tai sisätautien amanuenssuuria, joka suoritetaan 4 vsk:n jälkeen. Lisäksi on suoritettava kaksi 1 kk:n vapaavalintaista amanuenssuuria, jotka myöskin voi suorittaa 4 vsk:n jälkeen. Ennen v. 2014 aloittaneilla kliiniseen linjaan tai kliinisteoreettiseen linjaan osallistuvilla on lisäksi 1 kk omavalintaista amanuenssuuria, jonka voi suorittaa aikaisintaan 3 vsk:n jälkeen.

Paikkojen jako

Hakukuulutukset amanuenssuureja varten julkaistaan Itä-Suomen yliopiston Moodlessa, josta löytyvät myös hakukaavakkeet, jotka voi palauttaa sähköisesti.

Amanuenssuurit suoritetaan ensisijaisesti yliopiston kautta joko Kuopion yliopistolliseen sairaalassa, Pohjois-Karjalan Keskussairaalassa, Keski-Suomen keskussairaalassa, Mikkelin keskussairaalassa, Iisalmen sairaalassa tai ISLAB:issa. Opiskelija voi suorittaa amanuenssuurin myös muualla ja sitten hakea hyväksilukua työ/palvelutodistuksen avulla, tarkemmat ohjeet Itä-Suomen yliopiston Moodlesta.

Moodlesta löytyvät tarkat ohjeet amanuenssuurien suorittamiseksi. Huomattavaa on, ettei opiskelija voi suorittaa kokopäivätoimista amanuenssuuria kurssimuotoisen opetuksen aikana. Kuopiossa on mahdollista lukuvuoden aikana tehdä puolipäivätoimisia amanuenssuureja, mutta nämä eivät kerrytä opintopisteitä. Lukukauden aikana opiskelija voi tehdä yhden puolipäiväisen amanuenssuurin.

Lisätietoa

Yliopiston sivut

Lisää tietoa amanuenssuureista myös Itä-Suomen Yliopiston Moodlessa


Helsinki

Amanuenssuriharjoittelua kuuluu tutkintoon 4 kk, josta 1 kk sisätautipalvelua, 1 kk kirurgian palvelua, 1 kk terveyskeskuspalvelua (vuoden 2012 jälkeen aloittaneet) ja loput 1 kk vapaavalintaista palvelua.

Tutkintoon kuuluvan amanuenssuurin voi Helsingissä aloittaa L3-kurssin suorittanut opiskelija. Lisäksi on pitänyt käydä sen alan kurssi, jonka amanuenssipalvelua suorittaa. Kurssi katsotaan suoritetuksi kun kaikki opetukset ja kurssiin mahdollisesti kuuluva tentti ovat hyväksytysti suoritettu ennen palvelun aloittamista. Tentin ei tarvitse olla tarkastettu palvelun alkaessa mutta sen läpäiseminen vaaditaan amanuenssipalvelun hyväksymiseksi osaksi tutkintoa. Tutkimustyössä suoritettavaa amanuenssuuria varten riittää esimiehen arvio riittävistä taidoista.

Paikkojen jako

Tiedekunnan paikanvälittäjä (amanuenssiasioista vastaava opintoasiainsuunnittelija) koordinoi amanuenssin toimien täyttämistä. Amanuenssipaikat jaetaan järjestyksessä: L6, kurssittomat, L5, L4, L3. Muille kuin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille välitetään amanuenssipaikkoja jos tiedekunnan omilta opiskelijoilta jää paikkoja yli.

Kaikki tiedekunnan välittämät amanuenssipaikat jaetaan kalenterikuukausittain. Poikkeuksena joululoma, jolloin palvelun voi suorittaa joulu-tammikuussa.

Loma-aikojen amanuenssuurit jaetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja lokakuussa. Lukukausien aikana tapahtuvaan harjoitteluun paikkoja välitetään tiedekunnan ulkopuolisille opiskelijoille sen jälkeen kun L6-kurssin opiskelijat ovat omat paikkansa valinneet.

Lopullisesti amanuenssin palkkauksesta päättää klinikka/sairaala. Porvoon, Lohjan ja Hyvinkään ja Tammisaaren sairaaloissa ei voi toimia amanuenssina muut kuin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua suorittavat opiskelijat.

Tiedekunta ei jaa terveyskeskusamanuenssien paikkoja vaan näihin opiskelijat hakeutuvat suoraan itse. Tiedekunta ylläpitää listaa paikoista, joissa terveyskeskusamanuenssin toimea voi harjoittaa.

Lisätietoa

Yliopiston sivut